Beleidsverklaring: veiligheid - gezondheid -milieu

Beleidsverklaring: welzijn op het werk

Als Zaakvoerder van Safety Priority On Site Bv streef ik ernaar de continuïteit in al onze veiligheidsactiviteiten te waarborgen. Een van de belangrijkste voorwaarden daarvoor is dat zowel medewerkers als opdrachtgevers vertrouwen hebben in de organisatie. Dat kan alleen via een optimale bescherming van medewerkers en tijdelijke werkkrachten, derden en de omgeving tegen ongewenste gebeurtenissen die het gevolg zijn van het bedrijfsactiviteiten. Dit omwille van de specifieke activiteiten die worden aangeboden aan klanten. Door het aanbieden van allerlei veiligheidsfuncties staan we als S.P.O.S ontegensprekelijk ook indirect in voor de veiligheid en het welzijn van de werknemers van onze klanten. Die bescherming maakt dan ook integraal deel uit.

Binnen het bedrijf zal gestreefd worden naar een continue verbetering van de arbeidsomstandigheden en het terugdringen van schade aan het milieu. Op basis van de risico- inventarisatie en -evaluatie zal jaarlijks een activiteitenplan worden opgesteld. Evaluatie van dit plan zal jaarlijks plaatsvinden door de bedrijfsleiding van ons bedrijfsbeleid.

Met deze verklaring wil onze organisatie haar betrokkenheid en inzet tonen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu op de werkplaats. Als bedrijfsleider maakte ik de nodige tijd en financiële middelen vrij om een beheersysteem voor veiligheid in te voeren en te onderhouden. Daarbij zullen leidinggevenden zich steeds actief laten leiden door de volgende aandachtspunten:

  • Veiligheid is gelijkwaardig aan andere beleidspunten.
  • Optimale werkomstandigheden – zowel bij de voorbereiding als bij de uitvoering van het werk – is het streefdoel.
  • Permanente zorg en waakzaamheid zijn nodig om persoonlijke letsels van medewerkers en derden te voorkomen en materiële schade te vermijden.
  • Veiligheid is een verplichting en maakt integraal deel uit van elke functie en opdracht. Het is dan ook verboden om in gevaarlijke omstandigheden te werken.
  • Milieuhinder als gevolg van onze bedrijfsactiviteiten kunnen (en moeten) we zoveel mogelijk vermijden via voldoende respect voor beplantingen, recuperatie van afval enzovoort.
  • Veiligheid, gezondheid en milieu zijn topics die leidinggevenden en uitvoerend personeel regelmatig bespreken.

Voor de correcte invulling van die aandachtspunten verwacht onze organisatie dat alle medewerkers ze goed kennen en met de nodige zelfdiscipline en verantwoordelijkheid navolgen.

Verder vereisen gebruikte materialen, bedrijfsmiddelen en gereedschappen een regelmatige controle op doeltreffendheid, nauwkeurigheid en veiligheid. Ook diensten en medewerkers worden voortdurend gemotiveerd, geëvalueerd en bijgeschoold om onze bedrijfstoekomst letterlijk ‘veilig te stellen’.

Deze beleidsverklaring wordt driejaarlijks getoetst aan de bedrijfstoestand. Indien nodig nemen we maatregelen om de organisatie opnieuw in lijn te brengen met het beleid.

Opgesteld op 19/02/2021

Mohamed El Meziani,

Zaakvoerder/Preventieadviseur

S.P.O.S BV